I.M.X Tour Web Sitesine Hoş Geldiniz

KALİTENİN İMZASI

MELEKCAN TURİZM

HAVA ALANI TRANSFERİ

Kullanıcı Sözleşmesi

8.408 b 1 100 100 %  0 1 Oy


Kullanıcı sözleşmesi
imxtour.com sitesinde yer alan tüm tesis, tur, fiyat, kampanya ve ödeme koşullarına ilişkin açıklamalar
bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikliklerden imxtour.com sitesi ve İletişim
Bilgilerine Sahip Olan
Firma sorumlu degildir. Tesislere ilişkin kategori ve yıldızlar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından verilir, denetlenir ve değiştirilebilir. Kategori ve yıldızlar hakkındaki açıklamalar, tesisler tarafından
verilen bilgilere dayanmakta olduğundan bu
konuda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadir. imxtour.com
sitesinde yer alan organizasyonlar sitemizde verilen iletişim bilgilerine sahip seyahat acentesi tarafından
verilmekte olup, tamamen referans niteliğindedir. İletişim bilgilerine sahip olan f
irma numarası sahibi olan acenta
üçüncü kişi, kurum, kuruluşlar ve partner acentalarla iş birliğine girebileceği gibi tamamen verilecek servisleri de
bu yukarıda adı geçen firmalarada yaptırabilir. Verilen hizmetlerde aksama yada gecikmelerde iletişim bilg
ilerine
sahip olan firma sorumluluk taşımamaktadır.
Bu siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve
hükümlerle bağlı kalmak istemiyorsanız, siteyi kullanmaya başladıysanız, kullanımı heme
n durdurmalısınız.
Güncel kalmak amacı ile bu sitede ve güncellemeler nedeni ile sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu
değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin yeni haliyle siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siteyi ilk defa
kullanıyor ya
da sürekli siteyi ziyaret ediyorsanız, sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye
devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz
anlamına gelecektir.
Web Sitesi Kullanım Sözleş
mesinin Amacı
Madde 1
Sözleşmenin amacı, Bir taraftan tüm hakları mahfuz bu imxtour.com (bundan böyle web sitesi olarak anılacaktır)
diğer taraftan bu web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan siz (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır)
arası
nda, web sitesinin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü
sağlamaktır.
Web Sitesinin Kullanımı İle İlgili Hükümler
Madde 2
Kullanıcının bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle web sitesinin herhangi bir zara
ra uğraması halinde Kullanıcı bu
zararları web sitesinin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan
ve taahhüt eder.
A) Kullanici, web sitesinin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormla
rdan, truva atlarından
veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu
garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş
-
çıkışl
arının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım
ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür
kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yan
lışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü
şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan web sitesi sorumlu değildir.
B) Kullanıcı, web sitesinin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendigini kabul eder. Web sitesi, siteyi
ve iç
eriğine dahil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ" sağlamaktadır ve web sitesi hakkında veya Web sitesi yoluyla
sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı
hakkında açık veya dolaylı gara
ntiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet
veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcınn
sorumluluğundadır.
C) Kullanıcı site kullanım ile baglantılı olarak şu
nları yapmayacağını kabul etmektedir.
1
-
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin
yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyecegini,
2
-
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyet
i'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar
arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz
edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya ba
şka birinin gizlilik haklarını ihlal
edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir
mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyecegini,
3
-
B
u web sitesinin sahibi / sahipleri, görevlileri veya hostunu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak,
herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyecegini
veya yanıltıcı ve halkın kafasınd
a iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade
etmeyecegini,
4
-
Web sitesi içeriğine Web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik,
tescilli markalar, ticari unvanlar ve isi
mler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Web sitesi içeriğine dahil edilen
herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyecegini,
5
-
Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri
yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
6
-
Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini
kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,
7
-
Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal zi
ncir mektuplar veya başka herhangi bir biçimde ticari
amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
8
-
Framing (çerçeveleme) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak web sitesini kendi amaçları
doğrultusunda
yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.
D) WEB SITESI, web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Web
sitesi, Kullanıcıların veya üçüncü sahısların fiillerinden doğabilec
ek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten
doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
E) Kullanıcı bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde meydana gelecek her tür hukuki
sorunda tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder
. Kullanıcının bu yükümlülüklere uymamasından dolayı
uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen kullanıcı sorumludur.
Web Sitesinin Sorumluluğunun Sınırları
Madde 3
Web sitesi hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktir:
A)
WEB SİTESİ, Web sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve / veya web sitesi yoluyla indirilen
(download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
B) Kullanıcı, web sitesine erişimi ve web
sitesini kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal
ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp,
harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Web sitesi hiçbir şekilde bu
sayılanlardan sorumlu değildir.
C) Web sitesi, bir yargı merciinin kararı veya web sitesinin bunu gerekli görmesi halinde, kullanıcının hesabının
yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı
halinde,
mevcut veya geçmiş kullanıcı veya web sitesi bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
D) Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından
dolayı WEB SİTESİ sahipleri sorumlu tutulam
ayacaktir.
İnternetin küresel doğasının farkında olarak, kullanıcı, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da
dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. Kullanıcı, özellikle
d
e Türkiye'deki veya kullanıcının ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.
Üçüncü Kişilerle Kullanıcı Arasındaki Kişiler
Madde 5
Kullanıcı ile web sitesi üzerinde bulunan veya Web sitesi yoluyla kullanıcının ilişki kurduğu
herhangi bir 3. kişi ile
olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve
temsil ile ilgili olarak kullanıcının katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca kullanıc
ı ile
3. kişi arasındadır. Kullanıcı, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer
herhangi bir çeşit talepten ve meseleden web sitesinin sorumlu olmadığını kabul eder.
Linkler
Madde 6
Kullanıcı, WEB SİTESİ üzerindeki li
nklerin kaynakları üzerinde web sitesinin hiçbir kontrolü olmadığı için web
sitesinin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web
siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebi
len hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer
materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca web sitesinin böyle herhangi bir web sitesi veya
kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya
bunlar
tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi
bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.
Madde 7
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki u
yuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının
uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu
kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözlesmeden doğan taraflar arasındaki uyuşma
zlıkların çözümünde İstanbul
Mahkemeleri yetkili olacaktır.
Madde 8
A) Web sitesinin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir
hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
B) Ne taraflar arasındaki da
vranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir
hükmünün değiştirilmesi için web sitesinin sözleşmeyi değistirme hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir rol
oynamayacaktır.


anahtar Kelimeler